Download de algemene voorwaarden in PDF

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

A. Abonnement(en): een Overeenkomst inzake Diensten dat voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt gesloten tussen Dear Good Morning en de Consument. 

B. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Dear Good Morning.

C. Bedenktijd: de termijn van veertien (14) dagen waarbinnen een Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, binnen de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.

D. Content: door Dear Good Morning op een Platform, of andere digitale gegevensdragers, beschikbaar gestelde (digitale) inhoud of informatie, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot), (video)beeldmateriaal, geluidsmateriaal, teksten, websites en andere gegevens.

E. Consument: iedere natuurlijke persoon, zijnde een consument, die Producten en/of Diensten van Dear Good Morning afneemt of wenst af te nemen en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

F. Dear Good Morning: Lienke de Jong, h.o.d.n. Dear Good Morning, kantoorhoudende aan de Emmalaan 7, te (1075 AT) Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62507516. 

G. Dienst(en): alle door Dear Good Morning aangeboden, te leveren diensten, al dan niet in abonnementsvorm.

H. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op Afstand.

I. Modelformulier: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

J. Platform:een door Dear Good Morning gebruikt elektronisch platform voor de toegang tot Content, waartoe Consumenten toegang kunnen krijgen bij het afsluiten van een Abonnement.

K. Overeenkomst: een order, overeenkomst, of enig andere rechtshandeling tussen Dear Good Morning en Consument met betrekking tot enige verkoop en/of levering van Producten door Dear Good Morning aan Consument, dan wel de levering van Diensten aan een Consument.

L. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst waarbij, in het kader van een door de Dear Good Morning georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

M. Partij: Dear Good Morning of Consument.

N. Partijen: Dear Good Morning en Consument tezamen.

O. Producten: alle door Dear Good Morning aangeboden, te leveren en/of geleverde zaken.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte (aanbod) van Dear Good Morning en op iedere Overeenkomst, inclusief toekomstige offertes en Overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen, aanvullingen, beperkingen en/of aanpassingen van een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien (een bevoegde vertegenwoordiger) van Dear Good Morning daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3. Aanbod, totstandkoming Overeenkomst, wijzigingen

3.1 Ieder aanbod van Dear Good Morning, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend. Een Overeenkomst tussen Dear Good Morning en Consument komt pas tot stand vanaf het moment dat Dear Good Morning een Overeenkomst schriftelijk aan Consument heeft bevestigd, dan wel indien Dear Good Morning uitvoering aan de Overeenkomst geeft. 

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 

3.3 De Producten en Diensten worden zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven, steeds voor zover dat in redelijkheid kan worden verlangd door Dear Good Morning. Kennelijk fouten, omissies of vergissingen in offertes, op digitale gegevensdragers, websites folders en/of andersoortige publicaties (met betrekking tot bijv. gegevens, prijzen, afbeeldingen, instructies, tekeningen) binden Dear Good Morning echter niet.

3.4 Dear Good Morning is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dear Good Morning zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste één (1) maand voordat deze in werking treden bekendmaken aan Consument. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Bij een voor Consument nadelige wijziging van de Algemene Voorwaarden is Consument gerechtigd de Overeenkomst voor inwerkingtreding van de wijziging(en) schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

4. Onderzoeksplicht Consument, garantie

4.1 Ten aanzien van alle informatie van en/of adviezen die door Dear Good Morning wordt gegeven met betrekking tot de Diensten, en/of te gebruiken Producten en/of de toepassingsmogelijkheden daarvan, geldt dat deze vrijblijvend en naar beste weten en kunnen door Dear Good Morning zijn verstrekt. Eventuele adviezen en/of informatie van Dear Good Morning ontslaan Consument niet om zelf een zorgvuldig onderzoek te verrichten naar de Diensten en/of te gebruiken Producten en, of de Diensten en/of de toepassingsmogelijkheden van de Producten corresponderen met het door de Consument beoogde doel of gebruik. Eventuele onjuiste of onvolledige adviezen door en/of informatie van Dear Good Morning vormen geen grond voor enige aansprakelijkheid van Dear Good Morning.

4.2 Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Consument om voor het gebruik daarvan de toepasbaarheid en geschiktheid van de Producten te controleren, waaronder, maar niet beperkt tot, door het zorgvuldig bestuderen van de gebruiks- en/of veiligheidsvoorschriften. 

4.3 Dear Good Morning garandeert niet dat Producten geschikt zijn en/of toegepast kunnen worden voor het door Consument beoogde gebruik en/of het gebruik van Producten leidt tot het door Consument beoogde resultaat. Dear Good Morning garandeert evenmin dat de door haar geleverde Diensten geschikt zijn voor het door Consument beoogde doel of resultaat. Dit onder meer omdat het resultaat van de Diensten en het gebruik van de Producten afhankelijk is van factoren die buiten de invloedssfeer en controle van Dear Good Morning liggen. Zorgvuldige toepassing en/of gebruik van Producten en Diensten is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Consument, onverminderd het bepaalde in artikel 4.1.

5. Levering Producten

5.1 Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen worden alle Producten door Dear Good Morning verzonden en vervoerd op kosten van Consument en naar het adres dat de Consument aan Dear Good Morning kenbaar heeft gemaakt.

5.2 Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen komen de Producten voor rekening en risico voor Consument vanaf het moment van aflevering of terbeschikkingstelling aan Consument of aan de door een Consument aangewezen derde.

5.3 De door Dear Good Morning genoemde levertijden, van welke aard dan ook, worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven en zijn nimmer als fatale termijn aan te merken. 

5.4 Consument is verplicht om de geleverde Producten terstond na de levering te inspecteren teneinde vast te stellen of de geleverde Producten voldoen aan de Overeenkomst en of de geleverde Producten geschikt zijn voor het door de Consument beoogde gebruik.

5.5 De eigendom van alle aan Consument geleverde Producten blijft bij Dear Good Morning totdat Consument de verschuldigde prijs, renten en kosten ter zake van geleverde Producten, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen en met inbegrip van de door Dear Good Morning ten behoeve van Consument verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig zal hebben voldaan.

6. Dienstverlening, gebruiksvoorwaarden

6.1 Een consument dient minimaal achttien jaar te zijn om een Dienst af te nemen en/of om een Abonnement af te sluiten. Minderjarigen mogen alleen gebruikmaken van een door Dear Good Morning afgesloten Dienst of Abonnement onder toezicht van een volwassene.

6.2 De Consument maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de Diensten, Content en/of het Platform. De Consument is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De Consument dient er onder meer voor zorg te dragen dat eventuele oefeningen of sportinstructies worden uitgeoefend in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures en/of overbelasting worden voorkomen. Bovendien is de Consument zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Dear Good Morning aanvaardt en opvolgt. Bij klachten of twijfel over zijn/haar gezondheid dient de Consument te allen tijde zijn/haar (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener te raadplegen. Gelet op het feit dat Dear Good Morning, of door haar ingeschakelde derden, niet aanwezig zijn bij de uitvoering van oefeningen en/of instructies, alsmede gelet op het feit dat eventuele instructies en/of oefeningen niet zijn afgestemd op de behoeften van de individuele Consument, wordt iedere aansprakelijkheid in verband daarmee, waaronder (maar niet uitsluitend) begrepen aansprakelijkheid in verband met blessures, uitgesloten.

6.3 De door Dear Good Morning geleverde Diensten en Content, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Consument. Consument zal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dear Good Morning, Content of informatie anderszins van Dear Good Morning niet archiveren, verveelvoudigen, distribueren, wijzigen, in (onder)licentie uitgeven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, of hiervan afgeleide content of informatie maken.

6.4 Alle door Dear Good Morning geleverde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Dear Good Morning.

7. Prijzen, betaling

7.1 De door Dear Good Morning gehanteerde prijzen zijn in Euro en inclusief btw en/of enig andere van overheidswege opgelegde belastingen, echter exclusief vervoerskosten, bezorgkosten en eventuele emballagekosten.

7.2 Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen, en onverminderd het bepaalde ten aanzien van een Abonnement in artikel 8, dienen alle facturen van Dear Good Morning door Consument binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.

7.3 Indien Consument een factuur niet binnen de vervaltermijn als bedoeld in artikel 7.2 betaalt, is Consument in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

7.4 De informatie uit de administratie of systemen van Dear Good Morning leveren volledig bewijs op met betrekking tot de door Dear Good Morning geleverde Producten en de door Consument verschuldigde vergoedingen, onverminderd het recht van Consument om tegenbewijs te leveren.

8. Duur, betaling en beëindiging Abonnement

8.1 Een Abonnement start op de datum waarop Dear Good Morning de aanvang van het Abonnement bevestigt.

8.2 Een Abonnement wordt steeds maandelijks voortgezet, tenzij bij het afsluiten van het Abonnement uitdrukkelijk een andere vaste looptijd is overeengekomen (bijvoorbeeld een jaar of kwartaal). Het Abonnement wordt voortgezet totdat het Abonnement door de Consument wordt opgezegd.

8.3 Betaling van het Abonnement vindt steeds plaats door automatische incasso op het door de Consument opgegeven betaalmiddel. Indien niet of niet voldoende wordt betaald door Consument of de overeengekomen vergoeding op enige wijze niet inbaar blijkt, worden de door Dear Good Morning aangeboden Diensten met onmiddellijke ingang opgeschort totdat Consument alle vergoedingen heeft betaald die hij/zij verschuldigd is aan Dear Good Morning.

8.4 Opzegging van een Abonnement kan door een e-mail te zenden aan [email protected], dan wel, indien toepasselijk via de opzeggingsmogelijkheid op de website of op het Platform van Dear Good Morning.

8.5 De opzegging van een Abonnement gaat in op de datum waarop de volgende maandelijkse betaling zou plaatsvinden. De opzegging dient uiterlijk 7 dagen voor de volgende maandelijkse betaling Dear Good Morning te hebben bereikt om te voorkomen dat het abonnement wordt verlengd. Voor zover een Abonnement een looptijd heeft van een jaar, geldt nadat het eerste abonnementsjaar is verstreken, de Consument het recht heeft het Abonnement maandelijks op ieder moment op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand.

8.6 Als Dear Good Morning de voorwaarden van uw Abonnement wijzigt, en de wijziging een wezenlijk wijziging betreft van de overeengekomen prestatie, waaronder de wijziging van de overeengekomen vergoeding voor het Abonnement, heeft Consument het recht om het Abonnement binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van wijziging op te zeggen.

9. Herroepingsrecht

9.1 Het Herroepingsrecht geldt alleen voor Overeenkomsten op Afstand en niet voor andere Overeenkomsten, onverminderd het bepaalde in dit artikel 8.

9.2 De Consument oefent het Herroepingsrecht uit door binnen de Bedenktermijn het ingevulde Modelformulier aan Dear Good Morning te zenden, of aan een Dear Good Morning een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen naar [email protected]

Bijzondere bepalingen ten aanzien van herroepingsrecht voor Producten

9.3 Nadat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, het Product heeft ontvangen, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand gedurende de Bedenktijd zonder opgave van reden ontbinden. Indien de Consument in eenzelfde Overeenkomst meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk door Dear Good Morning worden geleverd, dan vangt de Bedenktijd aan op het moment dat de Consument, of een door de Consument aangewezen derde, de laatste zaak heeft ontvangen. Dear Good Morning mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. Voor zover de Overeenkomst ziet op regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode vangt de Bedenktijd aan op de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product ontvangt.

9.4 Het Herroepingsrecht geldt, onverminderd het bepaalde daartoe in de wet, niet voor de door Dear Good Morning geleverde:

a) zaken die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

b) zaken die volgens specificaties van de Consument door Dear Good Morning zijn vervaardigd, gefabriceerd of ingekocht, of die voor een specifieke persoon bestemd zijn;

c) zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en

d) audio- en video-opnamen en computer programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken.

9.5 De Consument is gehouden om tijdens de Bedenktijd zorgvuldig met de door Dear Good Morning geleverde zaken om te gaan. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak indien de behandeling van de zaak tijdens de Bedenktermijn verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

9.6 Na gebruik te hebben gemaakt van het Herroepingsrecht als bedoeld in artikel 9.2, zal de Consument het ertoe leiden dat de door Dear Good Morning geleverde zaken (met alle toebehoren) in de originele verpakking binnen veertien dagen aan Dear Good Morning zijn geretourneerd. De kosten van het terugzenden van de zaken komen voor rekening van de Consument.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van herroepingsrecht voor bepalingen voor Diensten

9.7 De Consument kan de Overeenkomst inzake Diensten binnen de Bedenktijd zonder opgave van reden ontbinden. De Bedenktijd gaat in het geval van een Overeenkomst inzake Diensten lopen op de dag dat de Overeenkomst is gesloten.

9.8 Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktijd is de Consument aan Dear Good Morning een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Dear Good Morning is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Dear Good Morning moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

9.9 Het Herroepingsrecht geldt, onverminderd het bepaalde daartoe in de wet, niet indien

a) de nakoming van de Overeenkomst met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument reeds is aangevangen; en

b) de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van zijn Herroepingsrecht.

10. Aansprakelijkheid

10.1 In aansprakelijkheid aan de zijde van Dear Good Morning, zal de aansprakelijkheid van Dear Good Morning voor enige schade, uit hoofde van wanprestatie, onrechtmatige daad of uit enige anderen hoofde, beperkt zijn tot het door Consument verschuldigde en betaalde bedrag op grond van de Overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. In geen geval zal de volledige aansprakelijkheid van Dear Good Morning echter meer bedragen dan € 2.000,– per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en het bepaalde in artikel 6.2, is Dear Good Morning nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van aanspraken van derden, gemiste besparingen, verlies van gemiste kansen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.

10.3 De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van Dear Good Morning.

10.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade voor Consument, ongeacht de grondslag van die aansprakelijk, is steeds dat Consument de schadegrond zo spoedig mogelijk, en uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan van de schade, althans binnen twaalf maanden na het moment dat de schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk bij Dear Good Morning meldt onder duidelijke vermelding van de schade.

11. Overmacht

11.1 Omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Dear Good Morning liggen en nakoming door Dear Good Morning van enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst verhinderen zullen gelden als overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) en Dear Good Morning van nakoming van die verplichtingen ontslaan. Als overmacht gelden in ieder geval, maar niet beperkt tot, de niet- of tijdige levering door leveranciers van Dear Good Morning, storingen in het bedrijf dan wel op het Platform, vorst, onwerkbaar weer, of stakingen.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen voortduurt, is elk der Partijen gerechtigd de Overeenkomst waarop de overmachtsituatie betrekking buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat Consument een recht op schadevergoeding toekomt. Indien een gedeelte van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst door Dear Good Morning zijn uitgevoerd, zal het uitgevoerde gedeelte naar verhouding door Consument worden betaald.

12. Privacy

12.1 Dear Good Morning respecteert de privacy van de Consument. Verwerking van de Persoonsgegevens van Consument gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt, en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Privacy Verklaring van Dear Good Morning die raadpleegbaar is via https://www.deargoodmorning.com/contact/privacybeleid/.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Alle Overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Dear Good Morning en Consument worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of die verband houden met een Overeenkomst, rechtsverhouding of de relatie tussen Dear Good Morning en Consument, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij de Consument (binnen één maand nadat Dear Good Morning schriftelijk een beroep op dit beding heeft gedaan) Dear Good Morning informeert dat Consument ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van de wet bevoegd is om daarvan kennis te nemen. Het voorgaande laat onverlet dat het Dear Good Morning te allen tijde is toegestaan het geschil direct aan de rechter voor te leggen die op grond van de wet bevoegd is om daarvan kennis te nemen.

Download hier het herroepingsformulier

Dear Good Morning

5-Daagse WAKE UP challenge!

Spring uit bed en geef je ochtenden een geweldige start! Welkom bij de 5-Daagse WAKE UP Challenge, waar elke dag een nieuwe kans is om je dag te beginnen met energie, enthousiasme en positiviteit.

De februari editie 2024 is nu al uitverkocht, maar schrijf je snel in en blijf op de hoogte van de volgende 5-Daagse Wake Up challenge

Dear Good Morning

Prijsaanvraag

Dear Good Morning

Retreat 2024!

Workouts, aerobics, yoga, meditaties, workshops, bonte avond bij het kampvuur, veel verrassingen en heel veel gezelligheid!

De editie 2024 is nu al uitverkocht, maar je kunt je altijd inschrijven voor de wachtlijst voor de 3e editie die van 28-30 juni 2024 is!

Dear Good Morning

Community

Word jij ook een ochtendgekkie? Met meer dan 300 leden, de leukste en enthousiaste ochtendberichten. Motivatie waar je U tegen zegt. Elke ochtend een virtuele live les vanuit je woonkamer. Welkom! Pak de ochtend voor jezelf. 

Probeer het nu 7-dagen GRATIS uit. 

Selecteer of jij per kwartaal of per jaar wil betalen, vul de gegevens in en je bent er helemaal klaar voor. Na de proefperiode wordt je abonnement AUTOMATISCH verlengd volgens de opgegeven betaalmethode. Je kan in je account zelf binnen de 7 dagen gratis opzeggen!

Search