Algemene Voorwaarden Retreat

Download de algemene voorwaarden in PDF

Aanvullende voorwaarden Dear Good Morning retreat

1. ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

1.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op het door Dear Good Morning georganiseerde ‘Dear Good Morning retreat’, hierna ook wel genoemd de “Reis”. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Dear Good Morning https://www.deargoodmorning.com/contact/algemene-voorwaarden/, die onverminderd van toepassing zijn op de Reis.

1.2 Deze door Dear Good Morning georganiseerde Reis is geen pakketreis als bedoeld in artikel 7:750 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent onder meer dat op deze reis geen garantieregeling van toepassing is.

2. Totstandkoming Overeenkomst en annulering

2.1 De Overeenkomst inzake de Reis komt pas tot stand nadat Dear Good Morning de Overeenkomst schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd.

2.2 Het het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van Dear Good Morning is uitdrukkelijk, en gelet op het bepaalde in artikel 6:230p BW, niet van toepassing op de Overeenkomst inzake de Reis. Dit betekent dat de Consument de overeenkomst na het sluiten daarvan de Overeenkomst niet kan herroepen.

2.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 heeft Consument het recht om de overeenkomst binnen 24 uur na de bevestiging door Dear Good Morning, zonder opgave van redenen, te annuleren. Indien Consument niet binnen 24 uur gebruik maakt van dit recht, kan de reis niet meer geannuleerd worden en is Consument de volledig overeengekomen som verschuldigd. 

2.4 Indien Consument een vervangende participant aan de reis aanwijst, zal Dear Good Morning op verzoek van Consument deze indeplaatsstelling toestaan. De kosten van indeplaatsstelling, waaronder bijvoorbeeld de kosten die de bij de uitvoering van de Reis betrokken dienstverleners aan Dear Good Morning in rekening brengen, worden te allen tijde volledig aan de Consument doorbelast.

3. Veiligheid Consument en aansprakelijkheid

3.1 Het bepaalde in dit artikel 3 geldt voor zover Consument gedurende de Reis deelneemt aan activiteiten, waaronder uitdrukkelijk begrepen sport- en yogaoefeningen (hierna de: “Activiteiten”).

3.2 Consument neemt voor eigen risico deel aan de Activiteiten. De Activiteiten zijn niet afgestemd op de specifieke behoeften en beperkingen van de Consument. De Consument dient er onder meer voor zorg te dragen dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures en/of overbelasting worden voorkomen. Bij lichamelijke klachten of twijfel over eventuele klachten of blessures dient Consument de participatie aan de Activiteiten onmiddellijk te staken. 

3.3 Bij klachten of twijfel over zijn/haar gezondheid voorafgaand aan, of gedurende de Reis dient de Consument te allen tijde zijn/haar (behandelend) arts of andere professionele hulpverlener te raadplegen.

3.4 Gelet op het feit dat Dear Good Morning, of door haar ingeschakelde derden, de eventuele instructies en/of oefeningen gedurende de Activiteiten niet hebben afgestemd op de behoeften van de individuele Consument, wordt iedere aansprakelijkheid in verband daarmee, waaronder (maar niet uitsluitend) begrepen aansprakelijkheid in verband met blessures, uitgesloten.

4. Beperkingen in verband met overheidsmaatregelen

4.1 Het is op voorhand niet uit te sluiten dat de Reis, als gevolg van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld in verband met de Covid-19 pandemie), niet in dezelfde vorm of op dezelfde wijze kan worden uitgevoerd dan vooraf kenbaar is gemaakt. Dear Good Morning zal Consument steeds van eventuele wijzigingen op de hoogte stellen.

4.2 Voor zover de Reis gewijzigd of geannuleerd moet worden in verband met overheidsmaatregelen, onder meer (maar niet uitsluitend) in verband met de Covid-19 pandemie, zal Dear Good Morning zich steeds inspannen om een alternatief te zoeken dat zo dichtbij mogelijk de initiële Reis ligt. In dat verband kan Dear Good Morning onder meer de locatie, het programma en de overeengekomen data wijzigen. Eventuele wijzigingen op grond van dit artikel bieden Consument geen recht tot ontbinden van de overeenkomst. Eventuele wijzigingen geven Consument evenmin recht op restitutie.